ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทบกระเทือนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทบกระเทือนใจ*, -กระทบกระเทือนใจ-

กระทบกระเทือนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบกระเทือนใจ (v.) hurt one´s feelings See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one´s feeling, be hurt Syn. สะเทือนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affecting (adj.) ที่กระทบกระเทือนใจ Syn. moving, touching, pathetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A MASCULINE IDENTITY CRISIS.เราต้องมองไปที่อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนใจเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทบกระเทือนใจ
Back to top