ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระดาษปอนด์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระดาษปอนด์*, -กระดาษปอนด์-

กระดาษปอนด์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษปอนด์ (n.) fine printing paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระดาษปอนด์
Back to top