ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจายแสง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจายแสง*, -กระจายแสง-

กระจายแสง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. ฉายแสง
English-Thai: HOPE Dictionary
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MAN 12 Like a point source that was emanating several shafts of black lightเหมือนกับจุดกำเนิดแสงที่กระจายแสงออกมา มีแสงเป็นแท่งดำๆหลายอัน
One is done in a dark corner, the other with light-reflecting powder.อันหนึ่งทำในมุมมืด ส่วนอีกอันใช้แป้งช่วยกระจายแสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจายแสง
Back to top