ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจายเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจายเสียง*, -กระจายเสียง-

กระจายเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายเสียง (v.) broadcast See also: transmit, put on the air, show
English-Thai: HOPE Dictionary
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
mike(ไมคฺ) n. เครื่องกระจายเสียง vi. หลบงาน
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unidirectional transmissionการส่งทิศทางเดียว, ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go out (phrv.) กระจายเสียง
beam to (phrv.) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
airwaves (n.) สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
broadcaster (n.) ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
bullhorn (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า) Syn. loudhailer
commentate on (phrv.) รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)
go off (phrv.) หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ)
go over to (phrv.) (วิทยุ)ส่งกระจายเสียงไปยัง(คนหรือสถานที่) See also: ออกอากาศไปยัง
loudhailer (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า)
loudspeaker (n.) เครื่องกระจายเสียง See also: ลำโพง
megaphonic (adj.) เกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียง
NBC (abbr.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอเมริกา See also: คำย่อของ National Broadcasting Company
off the air (idm.) หยุดกระจายเสียง (ทางวิทยุโทรทัศน์) See also: หยุดออกอากาศ
over-the-air (adj.) ซึ่งกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
radiobroadcast (n.) การกระจายเสียงทางวิทยุ
sign off (phrv.) หยุดกระจายเสียง See also: เลิกกระจายเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่
A radio transmission from the homeland.วิทยุกระจายเสียง จากฝั่งแผ่นดินใหญ่
Please pay us a visit at the Capital Broadcast Centre.ได้โปรดไปเยือนศูนย์กระจายเสียงของเมืองหลวงด้วยนะครับ
I know where he has to be broadcasting from.Heroes ฉันรู้ ว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหน กระจายเสียง
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน
This is the emergency broadcast network.นี่คือเครือข่ายกระจายเสียงฉุกเฉิน
Put it on the speaker.- เปิดกระจายเสียงซิ..
Becker, we need to get this to the PA system.เบคเกอร์ เราต้องเอาสิ่งนี้ ไปที่ระบบกระจายเสียง
In campus news, the debate over our library's PA system continues with some students suggesting its volume be lowered, while others question its very purpose.สำหรับข่าวของวิทยาลัย การโต้ว้าทีเรื่องระบบกระจายเสียงในห้องสมุดยังคงดำเนินต่อ นักศึกษาบางคนแนะนำว่าควรเบาๆเสียงลง
Chekov, Pavel Andrejevic, begin ship wide mission broadcast.เชคอฟ พาเวล แอนเดรวิช เริ่มกระจายเสียงภายในยานได้
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge
The teacher's in the studio, right?ยัยครูนั่นอยู่ที่ห้องกระจายเสียงใช่ไหม
I now have to turn off the P.A. system so I can save our precious generator resources for the coffee machine and my plug-in lower back vibrator.ตอนนี้ผมต้อง ปิดระบบกระจายเสียง และผมต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่า
We're gonna get you to the hospital. I can't even grab a regular broadcast signal.เป็นหมอ เราจะพาคุณไปโรงพยาบาล ฉันจับสัญญาณกระจายเสียงปกติไม่ได้เลย
Regular receivers can't pull a signal through whatever has-has cut us off, but I once used our broadcast tower like a giant antenna to pull feedback loops for my band's cover album.เครื่องรับปกติไม่สามารถดึงสัญญาณ มาจากอะไรก็ตามที่ตัดขาดเราได้ แต่มีครั้งหนึ่งที่ฉันใช้หอกระจายเสียงของเราเป็นเสาอากาศยักษ์
That's from a pirate radio broadcastนั่นเสียงจาก วิทยุกระจายเสียง
They're gonna make an announcement over the P.A.พวกเขาก็จะแพร่กระจายเสียง
The broadcast room is off limits to unauthorized people.ห้องกระจายเสียงน่ะ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามานะ
I didn't win it to make you come to the broadcast room.ฉันไม่ได้ชนะรางวัลนั้น เพื่อทำให้นายเข้ามาในห้องกระจายเสียงนะ
Yeah, I just went to the broadcasting room.รุ่นพี่ ฉันเพิ่งไปที่ห้องกระจายเสียงมา
You stopped me like this at the broadcasting room.เธอรั้งฉันแบบนี้ ที่ห้องกระจายเสียง
Broadcasting room.ฉันจะไปห้องกระจายเสียง มีอะไร
This is Station 7 in Nebraska, broadcasting on the shortwave band.นี่คือสถานี 7 ในเนบราสก้า กระจายเสียงด้วยคลื่นสั้น...
Radio and television broadcasting may be only a brief passing phase in our technological development.และข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีของเรา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ผ่าน
Someone's hacked into the emergency broadcast system.มีบางคนได้แฮกเข้ามาใน ระบบกระจายเสียงฉุกเฉิน
I went over to the PA and made the last announcement and said that we were abandoning the rig.แอนเดรีย เฟลตัส อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เธอไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว ฉันไปที่ระบบกระจายเสียง เพื่อทำการประกาศครั้งสุดท้าย ฉันพูดว่าเรากำลังจะสละหลุม

กระจายเสียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจายเสียง
Back to top