ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจายอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจายอำนาจ*, -กระจายอำนาจ-

กระจายอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายอำนาจ (v.) decentralize See also: distribute (administrative power)
English-Thai: HOPE Dictionary
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
English-Thai: Nontri Dictionary
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decentralize (vt.) กระจายอำนาจ See also: แบ่งอำนาจ
decentralization (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
devolution (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค Syn. decentralization
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Mayans were supposed to provide muscle for my crank push into Charming.พวกมายันควรจะเป็นฝ่ายได้จัดหาปืน กระจายอำนาจผลักโคเคนของฉัน เข้ามาในชาร์มิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจายอำนาจ
Back to top