ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรมอุตุนิยมวิทยา*, -กรมอุตุนิยมวิทยา-

กรมอุตุนิยมวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rain should quell the 20-day heat wave and open the rainy season, according to the Weather Bureau.ฝนจะพัดพาคลื่นความร้อน 20 วัน และเริ่มฤดูฝน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา
Look, I'm a certified meteorologist. Okay?ฟังนะคะ ฉันได้รับใบรับรองจาก กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรมอุตุนิยมวิทยา
Back to top