ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรมการพัฒนาชุมชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรมการพัฒนาชุมชน*, -กรมการพัฒนาชุมชน-

กรมการพัฒนาชุมชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรมการพัฒนาชุมชน
Back to top