worker

แปลว่า


n ผู้ทำงาน
n คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
n ลูกจ้าง
ความหมายเหมือนกับ: employee , laborer
คำที่เกี่ยวข้อง: คนงาน , กรรมกร , พนักงาน , ผู้ใช้แรงงาน