women

แปลว่า


n คำนามพหูพจน์ของ woman
n คำนามพหูพจน์ของ woman
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค


I haven't had much luck with women. ฉันโชคไม่ค่อยดีมากนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
You deceive innocent women and lure them with money. คุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน