uniform

แปลว่า


n เครื่องแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุดเครื่องแบบ
adj ที่เป็นแบบเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: alike
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เหมือนกัน , ที่ตรงกัน
คำตรงข้าม: different
vt ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
adj สม่ำเสมอ

รูปภาพ


uniform เครื่องแบบเครื่องแบบ

หมวดคำ