telescope

แปลว่า


n กล้องโทรทรรศน์
ความหมายเหมือนกับ: binoculars , optical instrument
คำที่เกี่ยวข้อง: กล้องส่องทางไกล , เครื่องส่องทางไกล