lengthen

แปลว่า


vt ทำให้ยาวออกไป
ความหมายเหมือนกับ: extend
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ยาวขึ้น
คำตรงข้าม: shorten
vi ยาวออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ยาวขึ้น