expose

แปลว่า


vt เปิดเผยออกมา
ความหมายเหมือนกับ: disclose , show up , uncover
คำที่เกี่ยวข้อง: โผล่ออกมา , ปรากฏออกมา , เผยออกมา
vt เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ)
ความหมายเหมือนกับ: disclose , reveal , unveil
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผยความผิดของคนอื่น