compassionate

แปลว่า


adj ที่รู้สึกเห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: sympathetic , merciful
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น