belly

แปลว่า


n ช่องท้อง
ความหมายเหมือนกับ: abdomen
คำที่เกี่ยวข้อง: กระเพาะ
n ท้อง (ของคนหรือสัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: stomach
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนท้อง , พุง
vi ทำให้โป่ง
ความหมายเหมือนกับ: bulge
คำที่เกี่ยวข้อง: กางเต็มที่ , โป่ง
vt ทำให้โป่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: กางเต็มที่ , โป่ง
n ส่วนโป่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนนูน
n ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: desire
n ความอยากอาหาร