availability

แปลว่า


n ความสะดวก
ความหมายเหมือนกับ: fitness
คำตรงข้าม: unfitness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top