alternative

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ตามประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม
n ทางเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , option
adj ที่มีตัวเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: รอง , สำรอง
adj อย่างเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่ผู้เดียว , หนึ่งเดียว
n โอกาสในการเลือก