accomplishment

แปลว่า


n การบรรลุเป้าหมาย
ความหมายเหมือนกับ: completion
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสำเร็จ , ผลสัมฤทธิ์ , ผลสำเร็จ
n งานที่ทำสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: achievement
n ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์)
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top