OK

ภาษาอังกฤษ


int เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: yes , all right , okay
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกลง
คำตรงข้าม: no
int ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
adj ที่พอให้ผ่านได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ดีพอควร , พอใช้ได้
adj ที่ยอมให้ได้
adv อย่างดีพอสมควร
vt ยินยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุมัติ , ยอมรับ
n การเห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: การอนุมัติ , การยอมรับ
sl ตกลง
ความหมายเหมือนกับ: okay

ตัวอย่างประโยค


Ok everyone, I’ve got an announcement. เอาล่ะทุกคน ฉันมีอะไรจะประกาศ