August

แปลว่า


n เดือนสิงหาคม
adj น่าเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าชื่นชม
n สิงหาคม

ตัวอย่างประโยค


I was born on August 19th, 1969. ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969