คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฎ" จำนวน 10 คำ


ฎีกา n Supreme Court
ฎีกา n petition to the crown
ฎีกา n request for treasury payment
ฎีกา n statement for payment
ฎีกา n letter of invitation to a Buddhist monk
ฎีกา n subscription for Buddhist temple funds
ฎีกา n request for treasury payment
ฎีกา n petition to the crown
ฎีกา n Supreme Court
ฎีกา n petition to the Supreme Court


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top