ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yield to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yield to*, -yield to-

yield to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yield to (phrv.) ยินยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ Syn. give in to, give to
yield to (phrv.) ยอมให้ (ความรู้สึกครอบงำ) Syn. give in to, give over
yield to (phrv.) แทนที่ด้วย See also: ตามมาด้วย Syn. give to
yield to (phrv.) สามารถถูกเคลื่อนย้ายได้ด้วย
yield to none (idm.) ดีที่สุด See also: เยี่ยมที่สุด, แข็งแรงที่สุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
I yield to him and leave the rest of my interrogation until he's finished.{\cHFFFFFF}ฉันยอมจำนนต่อเขาและออกจากส่วนที่เหลือของ การสอบสวนของฉันจนกว่าเขาจะเสร็จ
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่
Sir Ludo, if that's thy name, now I, Sir Didymus, yield to thee.เซอร์ ลูโด , ถ้านั่นชื่อของท่าน ข้านาม เซอร์ ดิดีมุส ขอคำนับ
You cannot yield to it.คุณไม่สามารถให้ผลผลิตได้
Why do I always have to yield to you?ทำไมฉันถึงต้องยอมให้เธอทุกเรื่องนะ?
Will you make BuYeo yield to the Hans?เจ้าจะให้พูยอยอมแพ้ฮั่นงั้นหรือ
Once you yield to the Hans, they will ask of something else.ทันทีที่ท่านยอมเพ้กับฮั่น พวกเขาก็จะขอบางสิ่งบางอย่างจากท่าน
"Will you not yield to the immortal gods?"คุณจะไม่ยอมแพ้ต่อพระเจ้าผู้เป็นอมตะหรือ?
I warned you, I yield to soft approaches rather than hard ones.ฉันเตือนเธอแล้วไม่ใช่เหรอ? ว่าให้เพื่อนเธอหยุดซะ
Without that, the people will not yield to me.ถ้าปราศจากสิ่งนั้น ประชาชนจะไม่ยอมรับข้า
You will yield to your king! Or, as God hears me, your head is on a spike!เจ้าต้องจำนนต่อข้า จำนนต่อพระเจ้า

yield to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)

yield to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: capitulate ; surrender to ; yield to FR: filer doux
ยอมสยบ[v. exp.] (yømsayop) EN: surrender to ; yield to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yield to
Back to top