ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yardbird

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yardbird*, -yardbird-

yardbird ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yardbird (n.) นักโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The minute that I was in The Yardbirds. , that bow was out immediately.เมื่อผมเข้าร่วมวง "เดอะ ยาร์ดเบิร์ดส" ผมก็ใช้คันชักทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yardbird
Back to top