ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

write down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *write down*, -write down-

write down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
write down (phrv.) จดลง See also: บันทึกลงใน Syn. be down, get down, go down
write down as (phrv.) จัดประเภทหรือตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
write down to (phrv.) เขียนเพื่อให้พึงพอใจ See also: เขียนสำหรับ Syn. write down
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บันทึกรายการ (v.) write down See also: record, note, take down
ลง (v.) write down See also: take down, register Syn. จด
ลงรายการ (v.) write down See also: record, note, take down Syn. บันทึกรายการ
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I write down which train you take, or should we lay ... No.ให้ฉันเขียนว่ารถไฟสายไหน ที่คุณต้องขึ้นกลับบ้านหรือว่าเราจะ...
Can I write down my address and phone number?ฉันเขียนที่อยู่ และเบอร์โทรไว้ ได้มั้ย?
Become the Highest Kitchen Lady of the Royal Palace, Jang-Geum and write down my grievances in the secret document that's passed downBecome the Highest Kitchen Lady of the Royal Palace, Jang-Geum and write down my grievances in the secret document that's passed down
If a man is taking his time to write down his feelings for you, it's a love note.อืม.. ถ้าผู้ชายคนหนึ่งเสียเวลาในการบรรยาย ความรู้สึกของเขาเพื่อเธอ มันคือจดหมายรัก
Great, I'll just write down the....ดีจัง งั้นเดี๋ยวจดที่อยู่ให้..
Should I write down 5'11 "?ผมต้องลงบันทึกด้วยไหมสูง 5.11 ฟุต
Maybe it's a mistake to write down Jack's new information.อาจจะไม่ดีถ้าใช้ข้อมูลใหม่จากแจ็ค มันอาจนานเกินไป
I have something I want you to write down in the Note.ชั้นอยากในนายเขียนบางอย่างในสมุดโน้ต
If you write down a person's name on the notebook that person dies!ถ้านายเขียนชื่อคนลงในสมุดโน้ต คนนั้นจะตาย
You have to write down "Yo, baby, check it out." Can't spell, huh?นายต้องเขียนว่า "Yo, baby, check it out" สะกดไม่ได้หรอฮะ?
People write down what they want on the note.เขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเขียน
Look, write down a name and number, and I'll fix it, and everytng will be fine, right?ฟังนะ เขียนชื่อกับเบอร์โทรมา เดี๋ยวชั้นแก้ไขแล้วทุกอย่างจะโอเค , จริงมั้ย

write down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
[zhá, ㄓㄚˊ, 札 / 劄] write down
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, 记载 / 記載] write down; record; written account

write down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down
書き下す[かきくだす, kakikudasu] (v5s,vt) to write down
書き付ける;書きつける[かきつける, kakitsukeru] (v1,vt) to write down
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full
注する;註する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to annotate; (2) to write down
書き取る[かきとる, kakitoru] (v5r,vt) to write down; to take dictation; to take notes; (P)
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書き記す[かきしるす, kakishirusu] (v5s,vt) to write down; to record; to register
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P)
記する[きする, kisuru] (vs-s,vt) (1) (See 記す・1) to write down; to note; (2) to remember

write down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
ลง[v.] (long) EN: write down ; inscribe ; register FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า write down
Back to top