ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreath*, -wreath-

wreath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreath (n.) พวงหรีด See also: หรีด, พวงมาลัย, พวงมาลา Syn. chaplet, garland, laurels
wreathe (vt.) คล้องพวงมาลัย See also: แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย
wreathe around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe round
wreathe in (phrv.) หุ้มด้วย See also: ห่อด้วย
wreathe into (phrv.) ทำให้เป็นวง
wreathe round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. wreathe around
English-Thai: HOPE Dictionary
wreath(รีธ) n. พวงหรีด,พวงมาลัย,มาลัย,สิ่งที่ร้อยเป็นวง vt.,vi. ร้อย (พวงมาลัย,ดอกไม้) พันรอบ,ม้วน,โอบ,โอบล้อม,ล้อมรอบ,ปิด,หมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง pl. wreaths, See also: wreathless adj. wreathlike adj.
wreathe(รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง, Syn. encircle,entwine
English-Thai: Nontri Dictionary
wreath(n) พวงหรีด,พวงมาลัย
wreathe(vt) ร้อยดอกไม้,ประดับพวงมาลัย,โอบ,ล้อม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wreaths พวงดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวงมาลา (n.) wreath
พวงหรีด (n.) wreath Syn. หรีด
หรีด (n.) wreath Syn. พวงหรีด, พวงมาลา
หรีด (n.) wreath Syn. พวงหรีด, พวงมาลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the Harry Winston wreath necklace.This is the Harry Winston... .
We're getting a wreath for Eli's funeral. Are you in?พวกเราจะเอาพวงหรีดไปงานศพอีไล เธอจะร่วมด้วยมั้ย
Seo Hye-Rim trampling the presidential wreath issue.โชเฮริมเหยียบย่ำพวงหรีดของท่านประธานธิบดี
A Great Eye, lidless, wreathed in flame.ดวงตามหึมา ท่ามกลางเปลวเพลิง
Is that a Harry Winston wreath?Is that a Harry Winston wreath?
Dear, they want to know about the wreaths,ลูกจ๊ะ เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพวงหรีดน่ะจ้ะ
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ
Tekla, take the wreath. Fetch the wreath. The Statue of Zeus!เทวรูปแห่งซุส ช่างงดงามนัก
Instead of laurels... funeral wreathes.แทนที่จะเป็นมงกุฏ... กลับเป็นพวงหรีดงานศพ
We were gonna make a fall wreath.เราจะได้จัดดอกไม้รับฤดูใบไม้ร่วงกัน
No wreaths, no trees.ไม่มีหรีด ไม่มีต้นไม้

wreath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成圈[chéng quān, ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢ, 成圈] wreathe
花圈[huā quān, ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢ, 花圈] wreath

wreath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスマスリース[, kurisumasuri-su] (n) Christmas wreath
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P)
月桂冠[げっけいかん, gekkeikan] (n) laurel wreath
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath
花客[かかく, kakaku] (n) flower-viewing guest; customer wreath
花環[はなわ, hanawa] (n) wreath
リース[, ri-su] (n,vs) (1) lease; (n) (2) wreath; (P)
巻きつける;巻き付ける[まきつける, makitsukeru] (v1,vt) to wreathe (e.g. rope)
花輪[はなわ, hanawa] (n) wreath; garland; (P)

wreath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลัย[n.] (mālai) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
พวงคราม[n.] (phūangkhrām) EN: purple wreath ; sandpaper vine ; queen's wreath ; Petrea volubilis FR: Petrea volubilis
พวงมาลา[n.] (phūangmālā) EN: wreath ; garland ; string of flowers FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f] ; couronne funéraire [f]
พวงหรีด[n.] (phūangrīt) EN: wreath FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f]
หรีด[n.] (rīt) EN: wreath FR:
ต้นพวงคราม[n. exp.] (ton phūang ) EN: Purple Wreath ; Queen's Wreath ; Sandpaper Vine ; Petrea Volubilis FR:
นกเงือกกรามช้าง[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Wreathed Hornbill FR: Calao festonné [m]
ทรงผมฟาราห์ = ทรงผมฟาร์ราห์[n. exp.] (song phom F) EN: wreath-style coiffure ; Farrah's style (Farrah Fawcett) FR:

wreath ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lorbeerkranz {m}laurel wreath
Myrtenkranz {m}myrtle wreath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreath
Back to top