ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wineglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wineglass*, -wineglass-

wineglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wineglass (n.) แก้วสำหรับดื่มไวน์ See also: (เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง)
English-Thai: HOPE Dictionary
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
LET ME SHOW YOU WHAT I MEAN. ALTHOUGH THE BOTTOM OF THE WINEGLASS IS TRANSPARENTดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งอื่น
How many wineglasses are there on the table?บนโต๊ะนั้นมีไวน์อยู่ทั้งหมด กี่แก้ว?
You can't wash good wineglasses in common dish soap.นายไม่สามารถล้างแก้วไวน์ดีๆ ด้วยสบู่ธรรมดาได้นะ
EVERY TIME YOU LOOK THROUGH THE BOTTOM OF A WINEGLASS.มันไม่ได้ดูดซับแสง ก็ไม่ได้เปล่งแสง แสงเพียงผ่านตรง ผ่านมันได้รับผลกระทบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wineglass
Back to top