ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winebibber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winebibber*, -winebibber-

winebibber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winebibber (n.) คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winebibber
Back to top