ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whirlpool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whirlpool*, -whirlpool-

whirlpool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whirlpool (n.) น้ำวน Syn. eddy, vortex
English-Thai: HOPE Dictionary
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
English-Thai: Nontri Dictionary
whirlpool(n) น้ำวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วังวน (n.) whirlpool
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the bone bruising, probably from going over the dam and getting stuck in the whirlpool at the bottom.และรอยช้ำบนกระดูก อาจจะเกิดจากการไหลผ่านเขื่อน และไปติดอยู่ในวังน้ำวน
Tell her to come to the whirlpool Let's just eat some eggsเราจะไปกันอยู่แล้วนะ เธอจะมาทำไม?
There are magical ways into Oz -- tornado, eye of a hurricane, whirlpool -- but this key will turn any locked door into a portal to Oz.ทางวิเศษที่จะเปิดไปยังดินแดนแห่งออซ ทอร์นาโด,หลุมกลางพายุเฮอริเคน, น้ำวน แต่กุญแจนี้จะเปลี่ยนประตูธรรมดา ให้เป็นประตูสู่ดินแดนออซได้
A whirlpool that sucks in all hope of life, and at its center is that.อะไร? มณีเหรอ? มายด์สโตน หนึ่งในหกมณีอินฟินิตี้
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา

whirlpool ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 洄] eddy; whirlpool
[wō, ㄨㄛ, 涡 / 渦] eddy; whirlpool
旋涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 旋涡 / 旋渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 漩涡 / 漩渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋渦|旋涡
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 洵] truly; whirlpool

whirlpool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife
泡風呂[あわぶろ, awaburo] (n) jacuzzi; whirlpool bath; bubble bath
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P)
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P)
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P)

whirlpool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักรน้ำวน[n. prop.] (dārā jak Nā) EN: Whirlpool Galaxy FR:
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex FR: tourbillon [m]
วังวน[n.] (wangwon) EN: whirlpool FR: tourbillon d'eau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whirlpool
Back to top