ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whereupon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whereupon*, -whereupon-

whereupon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whereupon (conj.) หลังจากที่ Syn. at which, upon which
English-Thai: HOPE Dictionary
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร
English-Thai: Nontri Dictionary
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด
Close down the road until the ambulance crew arrives, whereupon we should open a single lane of traffic and ease congestion.ปิดถนนจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง เปิดไว้หนึ่งเลนให้รถวิ่งได้สะดวก
Warlow would accompany me to Governor Burrell's research facility, whereupon he would feed all the vampires in that white room some of his blood.วาร์โลว์ ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อย ไปดูโรงงานของผู้ว่าเบอเรล หลังจากที่เขาได้เลี้ยงแวมไพร์ทั้งหมด

whereupon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)

whereupon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whereupon
Back to top