ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whereon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whereon*, -whereon-

whereon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whereon (adv.) บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ) Syn. where
English-Thai: HOPE Dictionary
whereon(แวร์'ออน) conj. บนอะไร,อยู่บนอะไร,ที่ซึ่ง,ด้วยอะไร,adv. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
whereon(adv) ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whereon
Back to top