ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wavelength

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wavelength*, -wavelength-

wavelength ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wavelength (n.) ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์) See also: ความยาวคลื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a multidimensional wavelength of celestial intent.เป็นคลื่นหลายมิติ ของเจตนาแห่งสวรรค์
When Jean-Pierre analyzed the ripples in the cosmic microwave background, he found that the longest wavelength ripples were, indeed, missing.เมื่อ โจนพีเอ วิเคราะห์ระลอก ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง เขาพบว่ายาวที่สุดคลื่นความยาว คลื่น
Alec, if I could get you a complete spectrum analysis of the cellular array from the night of the murder, would you be able to analyze it for wavelength and strength?อเล็กซ์ ถ้า ฉัน สามารถให้ ข้อมูล แถบ สเปคตรัมที่สมบูรณ์ ของ สัญญาน โทรศัพท์ ในพื้นที่ ที่เกิด ฆาตกรรม เธอจะวิเคราะห์ คลื่น และ ความเข้ม ได้ไหม
I have gone through every frequency and wavelength and I haven't been able to pick up on anything.ฉันตรวจดูความถี่ทุกคลื่นแล้ว และฉันไม่เจออะไรเลย
Stick it into the Alpha and it taps into the wavelength connecting it to the Omega.มันจะติดตามสัญญาณ ที่เชื่อมต่อกับโอเมก้า
Just as the wavelength of sound determines the pitch that we hear, the wavelength of light determines the color that we see.ความยาวคลื่นของแสง กำหนดสีที่เราเห็น แต่วิธีการปริซึมจะกระจายออกสี
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ
Wavelength relationships..ที่ความสัมพันธ์ของพลังค์
It's an overtone, it's an energy, it's a wavelength.มันเป็นมากกว่าเสียง,มันคือพลังงาน -มันคือคลื่นแห่งแสงสว่าง
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น
But at longer wavelengths, this dust is not as efficient.ปัญหาคือเรากำลังนั่ง อยู่ในทางช้างเผือก
Infrared light, with its longer wavelength, is perfect for penetrating the veil.และศูนย์กาแลคซีเป็นประเภท ของเพียงแค่ไปพร้อมกัน ผ่านเครื่องบินทั้งหมด ของดาราจักรชนิดก้นหอย ขนาดใหญ่นี้เรากำลังนั่งอยู่ใน

wavelength ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分波多工] wavelength division multiplexing; WDM
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 光波长 / 光波長] optical wavelength
波长[bō cháng, ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 波长 / 波長] wavelength

wavelength ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
波長[はちょう, hachou] (n) wavelength; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
波長[はちょう, hachou] wavelength

wavelength ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khle) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ความยาวคลื่น[u] (khwāmyāokhl) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ตรงใจ[v. exp.] (trong jai) EN: resonate with ; be on the same wavelength ; see things the same way FR: être en phase avec ; être sur la même longueur d'onde ; abonder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wavelength
Back to top