ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocable*, -vocable-

vocable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocable (n.) คำ See also: ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
vocable (adj.) ที่ออกเสียงได้ (ทางภาษาศาสตร์) See also: ที่พูดได้
English-Thai: HOPE Dictionary
vocable(วอค'คะเบิล) n. คำ,ศัพท์,ซื่อ,คำรวมเสียง. adj. พูดได้., See also: vocably adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, he replied, a young, irrevocable love."ครับ เมื่อเขาเอ่ยมันออกไปกับคู่รักอันอ่อนเยาว์
The sentence will be irrevocable for Ernest and Célestine!ไม่ว่าเออเนสท์หรือเซเลสทินไม่มีทางหนีไปได้
Something... something irrevocable?บางอย่างที่เกิดขึ้นเอาคืนมาไม่ได้
May my friends and family witness this act, an irrevocable promise to my commitment that...ขอให้ญูาดิเเละมิตร จงเปี่นพยานการกระทําบี ขอปฎีญูาณไม่มึคืนคํา ตํอความมุ่งมัน ทีจะ...
On my son's 18th birthday, which is ten months and two days from today, you will give him this money in the form of an irrevocable trust.ในวันครบรอบวันเกิด 18ปี ของลูกชายผม ซึ่งก็คือในอีก 10เดือน และอีก 2วัน จากวันนี้
So you realize that what this book is, then, is a 350-page irrevocable confession.ทีนี้ คุณก็ตระหนักว่า หนังสือเล่มนี้มันควรจะออกมายังไง มันคือการแฉความผิด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง 350 หน้า
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.เนื่องจากพ่อไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ โทษประหารชีวิตจึงถือเป็นคำชี้ขาด

vocable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一義的[いちぎてき, ichigiteki] (adj-na,n) unequivocable; unambiguous; unmistakable

vocable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn m) EN: irrevocable FR:
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng) EN: unalterable ; irrevocable FR:
ยกเลิกได้[adj.] (yokloēk dāi) EN: revocable FR: révocable
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai) EN: non-cancellable ; irrevocable FR: irrévocable

vocable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwiderruflichkeiten {pl}irrevocableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocable
Back to top