ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vividness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vividness*, -vividness-

vividness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vividness (n.) ความชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll be happy to know that having something to focus on is calming the vividness of my hallucinations.เธอน่าจะดีใจที่รู้ ว่าการมีอะไรให้ครุ่นคิด ทำให้อาการหลอนของฉันสงบลง

vividness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生彩[せいさい, seisai] (n) life; vitality; vividness
精彩[せいさい, seisai] (n) brilliance; vividness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vividness
Back to top