ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vividly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vividly*, -vividly-

vividly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vividly (adv.) อย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time I listen to a child vividly recount the most horrific acts of abuse done at the hands of a father, an uncle, someone they're supposed to trust...ทุกครั้งที่ผมฟังเรื่องจากเด็ก ๆ บรรยายเรื่องราวความน่ากลัว เห็นภาพอย่างชัดเจน การกระทำการข่มขืน
I, uh, vividly remember a tirade against marriage.ผมจำได้ลางๆว่าคุณต่อต้านการแต่งงานน่าดู
When one lives in New York, does one sense quite so vividly the presence of the Mafia, as it is represented in movies?เมื่อคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก หนึ่งไม่รู้สึกมากจึงเต็มตา การปรากฏตัวของมาเฟียขณะท จะมีการแสดงในภาพยนตร
I remember it vividly, 'cause it was the oddest thing...ผมจำได้ชัดเจน เพราะมันแปลกมาก...
I see those images vividly...ผมเห็นภาพเหล่านั้นเต็มตา...

vividly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence

vividly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv,adv-to,vs) vividly; lively; (P)

vividly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly FR: distinct ; évident ; manifeste
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (penkhungpen) EN: dramatically ; vividly ; interminably FR:
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:
ติดตา[v.] (tittā) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vividly
Back to top