ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vivacity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vivacity*, -vivacity-

vivacity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vivacity (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน Syn. liviness, spirit, vigor Ops. spiritlessness, languor
English-Thai: HOPE Dictionary
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความสนุกสนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน

vivacity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munterkeit {f}vivacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vivacity
Back to top