ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viniculture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viniculture*, -viniculture-

viniculture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viniculture (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น Syn. viticulture
English-Thai: HOPE Dictionary
viniculture(วิน'นะคัลเชอะ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น., See also: vinicultural adj. viniculturist n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viniculture
Back to top