ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villously*, -villously-

villously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villously (adv.) อย่างปุกปุย See also: อย่างเป็นขนปุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villously
Back to top