ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermicidal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermicidal*, -vermicidal-

vermicidal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vermicidal (adj.) ซึ่งใช้ฆ่าหนอน See also: ซึ่งฆ่าพยาธิ
English-Thai: HOPE Dictionary
vermicidal(เวอมีไซ'เดิล) adj. ซึ่งฆ่าตัวหนอน,ซึ่งฆ่าหนอนพยาธิ. n. ยาฆ่าหนอน (พยาธิ)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vermicidal-ฆ่าพยาธิ(ลำไส้), -ฆ่าหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermicidal
Back to top