ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vapourously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vapourously*, -vapourously-

vapourously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapourously (adv.) อย่างระเหยได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vapourously
Back to top