ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilization*, -utilization-

utilization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilization (n.) การทำให้เป็นประโยชน์ Syn. application, use
utilization (n.) การใช้ให้เป็นประโยชน์ Syn. use
English-Thai: Nontri Dictionary
utilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Utilizationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำให้เกิดประโยชน์ (n.) utilization See also: employment Syn. การใช้สอย
การใช้สอย (n.) utilization See also: employment Syn. การทำให้เกิดประโยชน์
อุปโยค (n.) utilization See also: employment Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์

utilization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization
使用率[しようりつ, shiyouritsu] (n) {comp} utilization rate; activity ratio
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] (n) {comp} line utilization rate
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index
使用[しよう, shiyou] (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P)
利用[りよう, riyou] (n,vs) use; utilization; utilisation; application; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio
利用率[りようりつ, riyouritsu] utilization rate
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization

utilization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการใช้กำลังการผลิต[n. exp.] (attrā kān c) EN: Capacity Utilization Rate (CAP U) FR:
การใช้ความรู้[n. exp.] (kān chai kh) EN: knowledge utilization FR:
การใช้ประโยชน์[n. exp.] (kān chai pr) EN: utilization FR: utilisation [f] ; exploitation [f]
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
วลัญชน์[n.] (walan) EN: utilization ; use FR: emploi [m]

utilization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserkraftnutzung {f}hydropower utilization
Speicherbelegungsfaktor {m} [comp.]store utilization factor
Kapazitätsausnutzung {f}utilization of capacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilization
Back to top