ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

universally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *universally*, -universally-

universally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
universally (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally, terrestrially Ops. there, here, occasionally
English-Thai: Nontri Dictionary
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At once to insist upon having such a report universally contradicted!เพื่อมายืนยันว่าข่าวที่ได้รับรู้มา เป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้น่ะสิ
I look around and see a lot of dry eyes. The mission director was not universally loved.ดูแล้วไม่มีใครเสียใจเลย คงไม่มีใครชอบ ผก.
It is a truth universally acknowledged.ความจริงนี้ ใครๆ เขาก็รู้กัน
So I'm universally cool, huh?อย่างที่คิดไว้เลย ทุกสายตาเห็นเหมือนกันหมด
I'll bet you hate movies that are universally loved.เดาได้เลยว่าคุณเกลียดหนังที่คนเขาชอบกัน
He could write the laws of nature in perfect mathematical sentences-- formulas that applied universally to apples, moons, planets and so much more.เขาสามารถเขียนกฎของธรรมชาติ ในประโยคทางคณิตศาสตร์ ที่สมบูรณ์แบบ สูตรที่นำมาใช้อย่างกว้างขวาง
I, universally, disavow myself of my statements.ข้าพเจ้า ขอประกาศว่า ขอถอนคำสาบาน จากถ้อยแถลงของข้าพเจ้า

universally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society

universally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide

universally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้องโลก[adj.] (kǿnglōk) EN: world famous ; universally known FR: universellement connu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า universally
Back to top