ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undue*, -undue-

undue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undue (adj.) ไม่เหมาะสม See also: เกินไป, เลยเถิด, เกินควร Syn. excessive, immoderate, overdone
English-Thai: HOPE Dictionary
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper
English-Thai: Nontri Dictionary
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undue enrichmentลาภมิควรได้ [ดู unjust enrichment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ
Your heart is strong. You want to avoid any undue stimulation.หัวใจของคุณแข็งแรงดี หลีกเลี่ยงอย่าให้ตื่นเต้นโดยไม่จำเป็นแล้วกัน
There is a perception in this part of the world that power and money exert undue influence.มันเป็นความเข้าใจ \ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่พลังและเงิน ไม่สามารถมีอิทธิพลได้
Please, let's not put any more undue import on today's charade.ได้โปรด, อย่าใส่เงื่อนไขอะไรอีกจนเกินควร ในการเล่นทายคำปริศนาของวันนี้
I find that despite my best efforts, you exert undue influence on my behavior.ฉันพบว่าแม้ความพยายามของฉันจะดีที่สุด คุณมีอิทธิพลด้านพฤติกรรมของฉันมาก

undue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, 过分 / 過分] excessive; undue; overly

undue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気にする[きにする, kinisuru] (exp,vs-i) to mind (negative nuance); to care about; to worry; to pay undue (amount of) attention to (something)

undue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียหายถึงขนาด[n. exp.] (khwām sīahā) EN: undue loss FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undue
Back to top