ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unblinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unblinking*, -unblinking-

unblinking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unblinking (adj.) ซึ่งไม่กระพริบตา See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, ซึ่งตาค้าง
unblinkingly (adv.) อย่างไม่กระพริบตา See also: อย่างไม่สะทกสะท้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unblinking
Back to top