ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turnip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turnip*, -turnip-

turnip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turnip (n.) ต้นหัวผักกาด
turnip (n.) หัวผักกาด
turnip cabbage (n.) กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง Syn. stem cabbage
English-Thai: HOPE Dictionary
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด,พืชดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
turnip(n) หัวผักกาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวผักกาด (n.) turnip
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dear mum, you've been dead for sixteen days and today we had turnip soup for the fourth...ถึงแม่ แม่จากไปแล้ว 6 วัน พวกเรากินแต่ซุปหัวผักกาดมา 4 วันแล้ว
Soon, I came across Bubu the Pig, planting turnip seeds in a fieldต่อมาฉันก็ได้พบกับหมูน้อยบูบู ปลูกหัวไชเท้าในสวน
Tibetan turnip can breathe under the water..นอกจากผักกาดธิเบตทำให้หายใจในน้ำได้
Tara is 20 years old, kind of came in here just falling off the turnip truck, doing her own thing.ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทาร่าให้ฟัง ทาร่า อายุ 20 ปี
It means turnip light and refers to a traditional lantern hand-carved from a root vegetable and used to celebrate certain Swiss festivals.แปลว่า ไฟหัวผักกาด และหมายถึงประเพณ๊ โคมหัวผักกาด แกะสลักด้วยมือ
In a turnip cart?ในรถขนหัวผักกาดเนี่ยนะ
False positive, from the peroxidase enzyme found in turnip juice.ผลที่ได้ผิดพลาด จากเอนไซม์เพโรไซเดสที่พบในน้ำหัวผักกาด
You think I just fell off the turnip truck?คิดว่าฉันจะหลงเชื่อรึ
Your head's a turnip.หัวเธอเป็นผักกาดนี่หน่า
I've always hated turnips, ever since I was little.ฉันล่ะเกลียดผักกาดมาตั้งแต่เด็กแล้ว
You turnip-head, that's Howl's castle.นายหัวผักกาด นั้นมันปราสาทของฮาวล์นี่
Take care, Turnip-head.ดูแลตัวเองล่ะ เจ้าหัวผักกาด

turnip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, 一个萝卜一个坑 / 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses
[bo, ㄅㄛ˙, 卜] turnip
[fú, ㄈㄨˊ, 菔] turnip
[fēng, ㄈㄥ, 葑] turnip
[mán, ㄇㄢˊ, 蔓] turnip; Brassica campestris
蔓菁[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, 蔓菁] turnip; wild cabbage
[bo, ㄅㄛ˙, 卜 / 蔔] turnip
芜菁[wú jīng, ˊ ㄐㄧㄥ, 芜菁 / 蕪菁] turnip
萝卜[luó bo, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 萝卜 / 蘿蔔] turnip

turnip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茎漬;茎漬け[くきづけ, kukiduke] (n) salt pickling of a turnip or daikon, inc. leaves and stalk
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon)
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits)

turnip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวไชเท้า[n. exp.] (hūa chai th) EN: white turnip FR:
หัวผักกาด[n.] (hūa phak kā) EN: turnip ; raddish FR: navet [m]
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:
มันแกว[n.] (mankaēo) EN: yam bean ; jicama Mexican yam ; Mexican turnip ; Pachyrhizus erosus FR: Pachyrhizus erosus
ผักกาด[n.] (phak kāt) EN: lettuce ; turnip FR: laitue [f]
ผักกาดหัว[n. exp.] (phak kāt hū) EN: white radish ; Chinese radish ; turnip FR: navet [m]
เทอร์นิพ = เทอร์นิป[n.] (thoēnip) EN: turnip FR:
เอาเลือดกับปู[v.] (aoleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
หาเลือดกับปู[v. (loc.)] (hāleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
ขึ้นฉ่าย[n.] (kheunchāi) EN: celery ; celeriac ; turnip-rooted celery ; Apium graveolens FR: céleri [m] ; Apium graveolens
รีดเลือดกับปู[v.] (rītleūatkap) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turnip
Back to top