ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn up*, -turn up-

turn up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn up (phrv.) หงาย See also: พลิกขึ้น Syn. turn over
turn up (phrv.) พับให้สั้น See also: ตัดให้สั้น Syn. take up
turn up (phrv.) เพิ่มเสียง See also: เปิดไฟ
turn up (phrv.) ทำให้ป่วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ไม่สบาย Syn. turn over
turn up (phrv.) ขุดพบโดยบังเอิญ Syn. plough up
turn up (phrv.) มาถึง (โดยไม่คาดคิดมาก่อน) Syn. show up
turn up trumps (idm.) โชคดี See also: ประสบความสำเร็จ (อย่างน่าแปลกใจ, ไม่น่าเชื่อ) Syn. come up
turn upside down (phrv.) (เรือ) พลิกคว่ำ (ก่อนจม) Syn. turn topsy-turvy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหงน (v.) turn up See also: look up Syn. เงย Ops. ก้ม
จั่ว (v.) turn up a card See also: open a card, draw a card Syn. เปิดไพ่, จั่วไพ่ Ops. ทิ้งไพ่
จั่วไพ่ (v.) turn up a card See also: open a card, to draw a card Syn. จั่ว, เปิดไพ่
เปิดไพ่ (v.) turn up a card See also: open a card, to draw a card Syn. จั่ว
เปิดไพ่ (v.) turn up a card See also: open a card, draw a card Syn. จั่วไพ่ Ops. ทิ้งไพ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't you turn up the volume?ทำไม่คุณไม่เปิดเสียงให้ดังขึ้นล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No wonder they turn up their noses at a mystical impulse...ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเปิดขึ้นจมูก ของพวกเขา แรงกระตุ้นที่ลึกลับ
They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.ผู้คนจะมากันเยอะแยะ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาทำไม
The FBI got involved after the first three deaths when local authorities failed to turn up any evidence.เมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่า คดีนี้สืบสวนเรียบร้อยแล้วนี่ ใช่ .. FBI เข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากมีการตายไป 3 รายแล้ว
You don't turn up for recording sessions.-นี่เรากำลังกวนน้ำให้ขุ่นนะ -เก็บไอ้จ้อนแกไปไกลๆ ฉันเลย
But they'll turn up in a month or two.แต่อีกเดือนสองเดือนก็โผล่มาใหม่
I think he may have made a left turn up here.ผมคิดว่าเขาน่าจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางนี้
And if you want to piss off the meat in concrete, turn up the heat.ถ้าอยากรีดน้ำมันออกจากเนื้อ ก็เพิ่มไฟให้แรง
Sure as the tide, Jack Sparrow turn up in Singapore.แน่เสียยิ่งกว่าแน่ แจ็ค สแพร์โรว์ ไปหมกอยู่ สิงคโปร์
Can I make this turn up here?Can I make this turn up here?
It's just possible that no one will ever turn up in your whole lives that can really tell you two apart.ดังนั้นฉันคิดว่า นายพูดอะไรน่ะ? ฉันบอกว่าแปลกใจ เคียวยะ ที่นายยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้
It's just possible that no one will ever turn up in your whole life that can really tell you two apart.ฉันสามารถเห็นรูปร่างของหัวใจ มันต้องเป็นอาการของพวกเขาแน่นอน...
My dad will turn up somewhere, but, uh, I guess the real crime is that we didn't get to freeze the sheik's accounts.พ่อฉันคงไปโผล่หัวตามที่ต่างๆต่อ แต่, อา, ฉันว่า สิ่งที่แย่ที่สุด คือพวกเราไม่สามารถ ระงับใช้บัญชีของชีคได้

turn up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously

turn up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r,vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
幽霊部員[ゆうれいぶいん, yuureibuin] (n) (See 帰宅部) paper members; people theoretically part of a (school) club but who hardly ever turn up
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P)
折り返す[おりかえす, orikaesu] (v5s,vt) (1) to turn up; to fold back; (2) {comp} to loopback (a signal, a message); (P)
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
掘り返す;掘返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down
開き直る[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P)
顔を出す[かおをだす, kaowodasu] (exp,v5s) to turn up; to make an appearance; to put in an appearance

turn up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card FR: retourner une carte
จั่วไพ่[v. exp.] (jūa phai) EN: turn up a card FR: retourner une carte
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage ; scratch about FR: fouir ; creuser
แหงน[v.] (ngaēn) EN: turn up ; look up FR: lever la tête ; regarder en l'air
แหงนหน้า[v. exp.] (ngaēn nā) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward FR:
เงย[v.] (ngoēi) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high FR: lever ; relever ; lever la tête ; dresser la tête
ผงร[v.] (pha-ngøn) EN: turn up FR:
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself FR: retourner l'intérieur
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître
เร่ง...ขึ้น[v. exp.] (reng ... kh) EN: turn up FR:
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; se coucher sur le flanc ; retourner
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
โอละพ่อ[v.] (ōlaphø) EN: reverse ; turn upside down ; flip the other way around FR:
พลิกด้าน[v. exp.] (phlik dān) EN: reverse ; turn upside down ; turn inside out ; invert FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn up
Back to top