ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treasury

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treasury*, -treasury-

treasury ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Treasury (n.) กรมคลัง
treasury (n.) เงินทุน
treasury (n.) ที่เก็บทรัพย์สมบัติ See also: คลัง
treasury (n.) ท้องพระคลัง
treasury (n.) วรรณกรรมมีค่า
treasury bill (n.) พันธบัตรรัฐบาล See also: ใบกู้ยืมของรัฐบาล
treasury certificate (n.) พันธบัตรรัฐบาล
treasury note (n.) พันธบัตร
treasury reserves (n.) เงินคงคลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง,ท้องพระคลัง,กองคลัง,กรมคลัง,ทรัพย์สมบัติ,คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง,กรมคลัง,กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)
English-Thai: Nontri Dictionary
treasury(n) คลัง,ทรัพย์สมบัติ,กองคลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Treasuryกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury billตั๋วเงินคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury noteธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ฎีกา (n.) request for treasury payment
คลังสมบัติ (n.) treasury Syn. พระคลัง
ท้องพระคลัง (n.) treasury See also: national treasury
พระคลัง (n.) treasury
รัตนากร (n.) treasury
กรมธนารักษ์ (n.) Treasury Department See also: Treasure Department
คงคลัง (adj.) treasury reserve
เงินคงคลัง (n.) treasury reserves
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A recent U.S. Treasury Department report revealed in one week aloneในรายงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อไม่นานนี้ เปิดเผยว่าเพียงแค่ใน 1 สัปดาห์
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ
The Treasury has agreed to stake you in the game.กระทรวงการคลังยินยอม ออกเงินเดิมพันให้คุณแล้ว
Right now I have a lovely man from the Treasury here wondering if you're ever going to deposit the winnings.ตอนนี้มีหนุ่มหล่อจากกระทรวงการคลัง มารออยู่นี่ คุณจะเอาเงินที่ได้ไปเข้าธนาคารหรือเปล่า
Call the Secretary of Trans, the Treasury And the Director of F.C.C.ติดต่อเลากรมการขนส่ง และผู้บริหารด้านทรัพยากรของ เอฟ ซี ซี
That's all right. I'll pull it out of the treasury funds.ไม่เป็นไร ฉันจะดึงมาจาก เงินทุนสำรอง
I told you, he's in the Treasury Department.บอกแล้วไงว่าอยู่กรมธนารักษ์
Where is the Treasury guy? Pfarrer?แล้วเจ้าธนารักษ์อยู่ไหน ฟาร์น่ะ
You do realize this is the treasury department, right?นายรู้ใช่ไหมว่านี่คือสำนักงานด้านทรัพย์สิน
In fact, if chief Pope were to identify these businesses to us by name and federal I.D. Number, the Treasury Department would immediately initiate a 452.1c investigation into all of them.หัวหน้าโป๊ปได้มอบหมายงานนี้ให้เรา โดยใช้ชื่อและรหัสตัวเลขของรัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารการเงินจะเริ่มต้นทำการสอบสวนทันที
I was the US Treasury Secretary. I'm in some position to make that call.ฉันเป็นเลขากระทรวงการคลัง ฉันพูดแบบนั้นได้
Why would the Treasury Department be sending a car?ทำไมกรมธนารักษ์ ถึงส่งรถมา

treasury ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保尔森[bǎo ěr sēn, ㄅㄠˇ ㄦˇ ㄙㄣ, 保尔森 / 保爾森] Paulson or Powellson (name); Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury Secretary from 2006
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, 国库券 / 國庫券] treasury bond
[tǎng, ㄊㄤˇ, 帑] treasury
金库[jīn kù, ㄐㄧㄣ ㄎㄨˋ, 金库 / 金庫] treasury
集萃[jí cuì, ㄐㄧˊ ㄘㄨㄟˋ, 集萃] treasury

treasury ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝典[ほうてん, houten] (n) precious book; handbook; thesaurus; treasury of words
納め札[おさめふだ, osamefuda] (n) (1) (See 納札) votive card or tablet; (2) (arch) treasury or granary receipt statement
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P)
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer

treasury ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment FR:
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance FR: trésorerie [f]
คลังสมบัติ[n. exp.] (khlang somb) EN: treasury FR:
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve FR:
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
โกศ[n.] (kōt) EN: storehouse ; treasury FR:
กรมธนารักษ์[org.] (Krom Thanār) EN: Treasury Department FR:
เงินคงคลัง[n.] (ngoenkhongk) EN: treasury reserves FR: réserves en devises [fpl]
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ) EN: government bond ; treasury bond FR: obligation du gouvernement [f]
เหรียญ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Coin Museum Treasury Department Thailand ; Coin Museum Thailand FR:
พระคลัง[n. exp.] (phra khlang) EN: royal treasury FR:
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: treasury FR:
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Treasury Office FR:
ธนารักษ์[n. prop.] (Thanārak) EN: Treasury FR: Trésor [m]
ธนารักษ์จังหวัด[n. prop.] (Thanārak Ja) EN: Head of the Provincial Treasury Office FR:
ท้องพระคลัง[n.] (thøngphrakh) EN: treasury FR:
ตั๋วเงินคลัง[n.] (tūa-ngoenkh) EN: Treasury Bills ; T-Bills ; financial negotiable note FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treasury
Back to top