ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tomato

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tomato*, -tomato-

tomato ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tomato (n.) ต้นมะเขือเทศ
tomato ketchup (n.) ซอสมะเขือเทศ Syn. cetchup, ketchup
English-Thai: HOPE Dictionary
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes
English-Thai: Nontri Dictionary
tomato(n) มะเขือเทศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tomato industryอุตสาหกรรมมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะเขือเทศ (n.) tomato See also: Lycopersicum esculentum Mill.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด
We're with the Ace tomato company.- เราทำงานกับ Ace Tomato
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ
When she drank tomato juice she looked like a thermometer? Right.เธอดูเหมือนเทอร์โมมิเตอร์
Vinnie was in charge of the tomato sauce.วินนี่เป็นคนปรุงซอสมะเขือเทศ
I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ
All day long the guy's been watching helicopters and tomato sauce.ตลอดทั้งวันทุกคนได้แต่คอยดู เฮลิคอปเตอร์และซอสมะเขือเทศ
A tomato juice will be fine.ขอน้ำมะเขือเทศครับ .
Papa Tomato, Mama Tomato and Baby Tomato.มะเขือเทศพ่อแม่และเด็กมะเขือเทศมะเขือเทศ
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ
The teckolic acid in the tomato soup activates the poison.สารโพรคาริโอตผสมในซุปมะเขือเทศ ทำให้เกิดปฏิกริยากลายเป็นยาพิษ
This piece of gum happens to be tomato soup, roast beef and blueberry pie."ชิ้นนี้มีซุปมะเขือเทศ เนื้อวัวย่างและบลูเบอรี่พาย

tomato ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 番茄酱 / 番茄醬] ketchup; tomato sauce
番茄汁[fān qié zhī, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄓ, 番茄汁] tomato juice
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 番茄炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西红柿炒蛋 / 西紅柿炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋
番茄[fān qié, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ, 番茄] tomato
西红柿[xī hóng shì, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ, 西红柿 / 西紅柿] tomato

tomato ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato
トマトケチャップ[, tomatokechappu] (n) tomato ketchup
トマトジュース[, tomatoju-su] (n) tomato juice
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste
プチトマト[, puchitomato] (n) cherry tomato
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice)
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum)
オートマトン[, o-tomaton] (n) automaton
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock
ドットマトリクス[, dottomatorikusu] (n) {comp} dot matrix
ドットマトリクスプリンタ[, dottomatorikusupurinta] (n) {comp} dot matrix printer
ドットマトリックス[, dottomatorikkusu] (n) dot matrix
ドットマトリックス文字発生器[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator
ホールトマト[, ho-rutomato] (n) (tinned and peeled) whole tomatoes
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle
液果[えきか, ekika] (n) (See 乾果) moist, fleshy fruit (i.e. tomato, grape); berry
自動人形[じどうにんぎょう, jidouningyou] (n) automaton; automata
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria)
酸漿;鬼灯[ほおずき;ほおづき;ぬかずき(酸漿)(ok);かがち(酸漿)(ok);ほうずき(ik);ホオズキ, hoozuki ; hooduki ; nukazuki ( san shou )(ok); kagachi ( san shou )(ok); houzuki (i] (n) (uk) ground cherry (Physalis alkekengi var. franchetii); husk tomato; Chinese lantern plant
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton
ドットマトリクス[どっとまとりくす, dottomatorikusu] dot matrix
ドットマトリクスプリンタ[どっとまとりくすぷりんた, dottomatorikusupurinta] dot matrix printer
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator

tomato ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะเขือส้ม[n. exp.] (makheūa som) EN: currant tomato FR:
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato ; Lycopersicon esculentum FR: tomate [f] ; Lycopersicon esculentum
มะเขือเทศเชอรี่[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR: tomate cerise [f]
มะเขือเทศอบ[n. exp.] (makheūathēt) EN: baked tomato FR:
มะเขือเทศราชินี[n. exp.] (makheūathēt) EN: berry tomato FR:
มะเขือเทศสีดา[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR:
มะเขือเทศท้อ[n. exp.] (makheūathēt) EN: plum tomato FR: tomate pêche [f]
น้ำมะเขือเทศ[n. exp.] (nām makheūa) EN: tomato juice FR: jus de tomate [m]
น้ำพริกอ่อง[n. exp.] (nāmphrik ǿn) EN: Thai Northern style pork and tomato relish FR:
สปาเก็ตตี้ไก่สับซอสแดง[n. exp.] (sapākettī k) EN: spaghetti with chicken tomato sauce FR:
ซอสแดง[n. exp.] (søt daēng) EN: tomato sauce FR: sauce rouge [f]
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น[n. exp.] (søt makheūa) EN: tomato paste FR: concentré de tomate [m] ; pâte de tomate [m]
ซุปมะเขือเทศ[n. exp.] (sup makheūa) EN: tomato soup FR: soupe de tomates [f]
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
มะเขือเทศไส้ชีส[n. exp.] (makheūathēt) EN: cheese stuffed tomatoes FR:
พยนต์[adj.] (phayon) EN: of the nature of an automaton ; automatous FR:
โรคพยาธิใบไม้ในตับ[n. exp.] (rōk phayāt ) EN: fasciolosis ; fascioliasis ; fasciolasis ; distomatosis ; liver rot FR:

tomato ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fangschreckenkrebs {m} (Stomatopodae) [zool.]mantis (shrimp)
stomatologisch {adj} [med.]stomatological
Symptomatologie {f} [med.]symptomatology
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste
Tomatensaft {m}tomato juice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tomato
Back to top