ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toad*, -toad-

toad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toad (n.) คางคก
toad (n.) บุคคลน่ารังเกียจ See also: สิ่งที่น่ารังเกียจ
toadeater (n.) คนช่างประจบ See also: คนสอพลอ
toadstone (n.) หินลาย
toadstool (n.) เห็ดมีพิษชนิดหนึ่ง
toady (n.) ผู้ประจบสอพลอ
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
English-Thai: HOPE Dictionary
toad(โทด) n. คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ,สิ่งที่น่า-เกลียด., See also: toadish adj. toadlike adj. toadishness n. toadless n.
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
English-Thai: Nontri Dictionary
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
toadstool(n) เห็ดมีพิษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toadskin; hyperkeratosis, follicularหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadsคางคก [TU Subject Heading]
Toadyismสอพลอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คางคก (n.) toad
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว
And only Ouyang Feng knows the Toad Skill.และมีเพียงอาวเอี๊ยงฮงที่ใช้วิชาคางคก.
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด.
What? The Toad Style of the Kwan Lun School?อะไรน่ะ ใช้หมัดสายฟ้า หรอ?
This toad here is getting empty.มันฟังดูน่าเกลียดนะ แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
A monstrous toad has settled in its roots and won't let the tree thrive.ปีศาจคางคก อาศัยอยู่ในราก และทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้.
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้
One day, God gave the jar to a frog and a toad to guard it from harm while he went off to create something more fantastic.วันหนึ่งพระเจ้าให้โถนั้นแก่กบและคางคก เพื่อปกป้องมันจากอันตราย ในขณะที่เขาออกไปสร้างสิ่งอื่นๆที่มหัศจรรย์
Pawning him off on a toad like vibius.Your concern for my master is well received.
I need to determine where in this swamp of unbalanced formulas squateth the toad of truth.ผมต้องหาข้อบกพร่อง ของสูตรที่ไมสมดุลนี้ ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่น่ารังเกียจ
The toad of truth?ความจริงที่น่ารังเกียจเหรอ
Also might have given said toad the impressionและนั่น อาจจำทำให้เจ้าคางคกน้อยตัวนั้น เชื่อว่า

toad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛤蚧[gé jiè, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄝˋ, 蛤蚧] Phrynosoma cornuta (a kind of toad)
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 拍马者 / 拍馬者] flatterer; toady
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
[há, ㄏㄚˊ, 蛤] frog; toad
蛤蟆[há ma, ㄏㄚˊ ㄇㄚ˙, 蛤蟆] frog; toad
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 蚧] horned toad
[yù, ㄩˋ, 蜮] mythical creature; toad; worm
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, 毒蕈] poisonous mushroom; toadstool
癞蛤蟆[lài há ma, ㄌㄞˋ ㄏㄚˊ ㄇㄚ˙, 癞蛤蟆 / 癩蛤蟆] toad
[má, ㄇㄚˊ, 蟆] toad
[ma, ㄇㄚ˙, 蟆] toad
蟾蜍[chán chú, ㄔㄢˊ ㄔㄨˊ, 蟾蜍] toad
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
马屁精[mǎ pì jīng, ㄇㄚˇ ㄆㄧˋ ㄐㄧㄥ, 马屁精 / 馬屁精] toady; boot-licker
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 黾 / 黽] toad
[chú, ㄔㄨˊ, 蜍] Bufo vulgaris; toad

toad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨーロッパ蟇[ヨーロッパひきがえる;ヨーロッパヒキガエル, yo-roppa hikigaeru ; yo-roppahikigaeru] (n) (uk) common toad (Bufo bufo)
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
蟾酥[せんそ, senso] (n) toad venom (used as an analgesic and cardiac stimulant in Chinese medicine)
鋤足蛙[すきあしがえる;スキアシガエル, sukiashigaeru ; sukiashigaeru] (n) (uk) spadefoot toad (Pelobatidae spp.)
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure
ストアドライバ[, sutoadoraiba] (n) {comp} store driver
セグメントアドレッシング[, segumentoadoresshingu] (n) {comp} segment addressing
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum)
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing
ファイルストア動作[ファイルすとあどうさ, fairu sutoadousa] filestore action

toad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spadefoot toad ; bullfrog FR: grenouille taureau [f]
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi M) EN: Boonsong's Horned Toad FR:
จงโคร่ง[n.] (jongkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
โจงโคร่ง[n.] (jōngkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
คางคก[n.] (khāngkhok) EN: toad FR: crapaud [m]
คางคกบาตูรา[n. exp.] (khāngkhok B) EN: Batura toad FR: crapaud Batura [m]
คางคกเขียว[n. exp.] (khāngkhok k) EN: European Green Toad FR: crapaud vert [m]
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog FR:
กง[n.] (kong) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กบ[n.] (kop) EN: frog ; toad ; Anura ; Rana FR: grenouille [f] ; Anura ; Rana
กระหอง[n.] (krahøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระทาหอง[n.] (krathāhøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
หมาน้ำ[n. exp.] (mā nām) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.) FR: champignon [m]
หัวประจบ[n.] (hūaprajop) EN: toady FR: flatteur [m] ; courtisan [m]
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
ปลาคางคก[n. exp.] (plā khāngkh) EN: Freshwater toadfish ; Grunting toadfish ; Freshwater stonefish ; Allenbatrachus grunniens FR: Allenbatrachus grunniens
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler

toad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegenpilz {m} [bot.]fly agaric; toadstool
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toad
Back to top