ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thorny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thorny*, -thorny-

thorny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thorny (adj.) มีหนามมาก See also: เต็มไปด้วยหนาม Syn. barbed, spiny, stinging
English-Thai: HOPE Dictionary
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful
English-Thai: Nontri Dictionary
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียวหนาม (n.) thorny bamboo branch See also: thorny tip of a bamboo stalk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now then, perhaps I can divine a solution to this thorny problem.เอาละ บางทีข้าอาจมีทางแก้อุปสรรคเหล่านี้
Oh thorny Rose, is thy Iris closed for me?โอ้ กุหลาบซึ่งเต็มด้วยหนาม คือเธอ\ เทพเจ้าแห่งสายรุ้งผู้ปกปิดความลับเพื่อฉันหรือ?
Look, clark, i know that i got a little thorny when you raised the red flag on a. c.นี่ Clark ฉันไม่ชอบเลยเวลานายเข้ากะ เอซี ไม่ได้
A thorny issue,ปัญหาที่แหลมคม ฉันยอมรับ
Christian Quarterly gave it their highest rating-- five thorny crowns.นิตยสาร Christian Quarterly ให้คะแนน-- สูงสุด ห้าดาวเลย
All of that thorny pain. So beautiful.ความเจ็บปวดทั้งหมดนั่น มันช่างงดงาม
You heard him -- thorny beauty, blah, blah.นายก็ได้ยินนี่ หนามแหลม สวยงาม บลา บลา..
Impales mice and lizards on thorny branches and barbed wire.แม้แต่กิ้งก่าบนพืชหรือลวดมีหนามก็เสร็จมัน

thorny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, 棘手] thorny (problem); intractable
荆山[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, 荆山 / 荊山] Thorny mountain (several); Mt Jingshan in Hubei

thorny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy
鉤頭虫[こうとうちゅう, koutouchuu] (n) thorny-headed worm (any parasitic worm of phylum Acanthocephala)
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms

thorny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีหนาม[adj.] (mī nām) EN: thorny FR: épineux
ปัญหากระดูก[n. exp.] (panhā kradū) EN: thorny problem ; hard nut to crack FR: problème épineux [m]
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

thorny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenthorny | thornier | thorniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thorny
Back to top