ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thematic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thematic*, -thematic-

thematic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thematic (adj.) เกี่ยวกับใจความสำคัญ Syn. topical, subjective
English-Thai: HOPE Dictionary
thematic(ธีแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ theme (ดู), See also: thematically adv.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณิตศาสตร์ (n.) mathematics Syn. คณิต, เลข, เลขคณิต
วิชาคณิตศาสตร์ (n.) mathematics See also: maths Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข
เลข (n.) mathematics See also: maths Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข, วิชาคณิตศาสตร์
โจทย์ (n.) problem (in mathematics) See also: question Syn. ปัญหา Ops. เฉลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suggest a profound thematic connection.มันก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกินใจ
He was extremely brilliant. At 14 he won a mathematics olympiad.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ 14 เขาได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์
Pythagoras believed that music was a mathematical exercise.พิธาโกรัสเชื่อว่าดนตรี เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม
Early testing indicated high predisposition towards science and mathematics.การทดสอบก่อนที่ระบุจูงใจสูง ต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Professor Gerald Lambeau, Field's medal winner for combinatorial mathematics.นักคณิตศาสตร์เหรียญทองและ นักวิชาการคณิตศาสตร์ หวัดดี
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี
Did some brilliant work in mathematics.เป็นเด็กที่ฉลาดมากด้านคณิตศาสตร์
I was doing advanced mathematics when I was 18, and it still took me over 20 years to do something worthy of a Field's medal.ชั้นก็ชนะการแข่งขันตอนอายุ 1 8 แล้วมันก็ส่งชั้นมาอีก 20 ปี ให้ชั้นได้รับรางวัลโนเบล
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง

thematic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用数学[yìng yòng shù xué, ˋ ㄩㄥˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 应用数学 / 應用數學] applied mathematics
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 柯西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician
贝努力[Bèi nǔ lì, ㄅㄟˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 贝努力 / 貝努力] Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782))
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
组合数学[zǔ hé shù xué, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 组合数学 / 組合數學] combinatorial mathematics; combinatorics
计算数学[jì suàn shù xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 计算数学 / 計算數學] computational mathematics; numerical mathematics
离散数学[lí sàn shù xué, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 离散数学 / 離散數學] discrete mathematics
式子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 式子] formula; mathematical expression
算术式[suàn shù shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, 算术式 / 算術式] formula in mathematics; arithmetic formula
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, 蒙日] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician
傅里叶[Fù lǐ yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ ㄧㄝˋ, 傅里叶 / 傅里葉] Jean-Baptiste-Joseph Fourier (French mathematician, 1768-1830)
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, 拉格朗日] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist
欧拉[Ōu lā, ㄡ ㄌㄚ, 欧拉 / 歐拉] Leonhard Euler (1707-1783), Swiss mathematician
分析学[fēn xī xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 分析学 / 分析學] mathematical analysis; calculus
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 数学 / 數學] mathematics; mathematical
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 数学分析 / 數學分析] mathematical analysis; calculus
数学家[shù xué jiā, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 数学家 / 數學家] mathematician
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 数学模型 / 數學模型] mathematical model
数学物理[shù xué wù lǐ, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˋ ㄌㄧˇ, 数学物理 / 數學物理] mathematical physics
数理[shù lǐ, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ, 数理 / 數理] mathematical sciences
数理分析[shù lǐ fēn xī, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, 数理分析 / 數理分析] mathematical analysis; calculus
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, 数理逻辑 / 數理邏輯] mathematical logic; symbolic logic
方程[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 方程] mathematical equation
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, 牛顿 / 牛頓] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist
帕斯卡[Pà sī kǎ, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 帕斯卡] Pascal (name); Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, 拉普拉斯] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician
费尔马[Fèi ěr mǎ, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, 费尔马 / 費爾馬] Pierre de Fermat (1601-1665), French mathematician
概率和数理统计[gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 概率和数理统计 / 概率和數理統計] probability and mathematical statistics
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, 托勒玫] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, 丘成桐] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982
艾萨克・牛顿[Ài sà kè, ㄞˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ· Niu2 dun4, 艾萨克・牛顿 / 艾薩克・牛頓] Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 伽罗华 / 伽羅華] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦

thematic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
語幹形成母音[ごかんけいせいぼおん, gokankeiseiboon] (n) {ling} thematic; thematic vowel
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei
ハッセ[, hasse] (n) Hasse, Helmut (1898-1979) (mathematician)
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) {math} metamathematics
五明[ごみょう, gomyou] (n) the five sciences of ancient India (grammar and composition, arts and mathematics, medicine, logic, and philosophy)
初等数学[しょとうすうがく, shotousuugaku] (n) elementary mathematics
和算家[わさんか, wasanka] (n) (See 和算) scholar of Japanese mathematics; expert of Japanese maths
商業数学[しょうぎょうすうがく, shougyousuugaku] (n) {math} commercial mathematics
国際数学オリンピック[こくさいすうがくオリンピック, kokusaisuugaku orinpikku] (n) International Mathematical Olympiad
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics)
応用数学[おうようすうがく, ouyousuugaku] (n) {math} applied mathematics
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
数学的[すうがくてき, suugakuteki] (adj-na) mathematical
数学者[すうがくしゃ, suugakusha] (n) mathematician
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] (n) {comp} mathematical function
数育[すういく, suuiku] (n) (abbr) (See 数学教育) mathematics education
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P)
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)
算式[さんしき, sanshiki] (n) mathematical formula; numerical expression
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
純正数学[じゅんせいすうがく, junseisuugaku] (n) {math} pure mathematics
英数国[えいすうこく, eisuukoku] (n) English, Mathematics and Japanese
解析学[かいせきがく, kaisekigaku] (n) analysis (mathematical)
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation
除号[じょごう, jogou] (n) mathematical division sign
Japanese-English: COMDICT Dictionary
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic

thematic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตคณิตศาสตร์[n. exp.] (antakhanitt) EN: finite mathematics FR:
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (baēp jamløn) EN: mathematical model ; mathematical modeling FR: modèle mathématique [m] ; modélisation mathématique [f]
ชีวคณิตศาสตร์[n.] (chīwakhanit) EN: biomathematics FR:
เชิงคณิตศาสตร์[adj.] (choēng khan) EN: mathematical FR: mathématique
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจทย์คณิตศาสตร์[n.] (jōt khanitt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā k) EN: solve a mathematical problem FR: résoudre un problème mathématique [m]
กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (kamnotkān c) EN: mathematical programming FR:
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (kān sāng ba) EN: mathematical modeling FR:
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; maths ; math (Am.) FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.) ; mathématique [f] (vx)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt) EN: pure mathematics ; pure math FR:
คณิตศาสตร์ชั้นสูง[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced mathematics FR:
คณิตศาสตร์เชิงการจัด[n. exp.] (khanittasāt) EN: combinatorial mathematics ; combinatorics FR:
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
คณิตสถิติศาสตร์[n. exp.] (khanittasat) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การคณนา[n. exp.] (khanittasāt) EN: computational mathematics FR:
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (khanittasāt) EN: discrete mathematics FR: mathématiques discrètes [fpl]
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics in everyday life FR:
คณิตศาสตร์แนวใหม่[n. exp.] (khanittasāt) EN: new mathematics ; new math FR: mathématiques modernes [fpl]
คณิตศาสตร์พื้นฐาน[n. exp.] (khanittasāt) EN: fundamental mathematics ; foundations of mathematics FR: mathématiques élémentaires [fpl]
คณิตศาสตร์ประกันภัย[n. exp.] (khanittasāt) EN: actuarial science ; actuarial mathematics FR: science actuarielle [f]
คณิตศาสตร์ประยุกต์[n. exp.] (khanittasāt) EN: applied mathematics FR: mathématiques appliquées [fpl]
คณิตศาสตร์รูปนัยนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: formalistic mathematics FR: mathématiques formelles [fpl]
คณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: intuitionistic mathematics FR:
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for computer FR:
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for economics FR:
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for business FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for electrical engineering FR:
คณิตเศรษฐกิจ[n.] (khanittasēt) EN: mathematical economics FR:
คณิตตรรกศาสตร์[n. exp.] (khanittatak) EN: mathematical logic FR:
คณิตวิเคราะห์[n.] (khanittawik) EN: mathematical analysis FR: analyse mathématqiue [f]
หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (lak uppanai) EN: principle of mathematical induction FR:
นักคำนวณ[n. exp.] (nak khamnūa) EN: mathematician FR: mathématicien [m]
นักคณิตศาสตร์[n. exp.] (nak khanitt) EN: mathematician FR: mathématicien [m] ; mathématicienne [f]
ปัญหาคณิฅศาสตร์[n. exp.] (panhā khani) EN: mathematical problem FR: problème mathématique [m]
ภาควิชาคณิตศาสตร์[n. exp.] (phākwichā k) EN: department of mathematics ; department of mathematical sciences FR: département de mathématiques [m]

thematic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reine Mathematik {f}abstract mathematics
mathematisch {adj}mathematical; math
mathematisch {adv}mathematically
thematisch {adv}thematically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thematic
Back to top